top of page

PAHS

 

Není vypsán jako přísada na etiketách kosmetických výrobků, protože vzniká až při jejich výrobě jako vedlejší produkt!

 

Další názvy a značení:

polyaromatické uhlovodíky

polyaromáty

PAHs

značení:

PAH-(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) -z angličtiny

PAU-(Polycyklické aromatické uhlovodíky)-z češtiny

 

 

Obecné informace:

 • je to skupina látek, do které patří více než 100 sloučenin

 • čisté sloučeniny jsou bílé nebo nažloutlé krystalické pevné látky

 • velmi málo rozpustné ve vodě, ale snadno se rozpouštejí v tucích a olejích

 • nalézají se ve fosilních palivech ( ropa a uhlí ), dehtová ložiska-motorová nafta, asfalt atd. a různých jedlých olejích

 • lze je také nalézt ve velké míře ve vařených potravinách (např. v mase vařeném při vysokých teplotách nad otevřeným ohněm, v uzených rybách..)-(při teplotách nad 200 °C)

 • vznikají v rámci spalovacích procesů jakýchkoli materiálu obsahujících uhlík, pokud není spalování dokonalé (např. v motorech, v přírodních požárech, ve spalovnách, v tabákovém kouři, při erupci sopky aj.

 • uvolňují se také z materiálů, které PAHs/PAU obsahují-silnice, asfaltové izolace střech apod.

 • ve velkém množství se nacházejí také v cigaretách! - jsou považovány za jeden z hlavních karcinogenů

 • člověk je přijímá především potravou, vdechnutím, nebo do organismu prostupují pokožkou

 • jsou karcinogenní a mutagenní-můžou vyvolat rakovinu a poškození dědičných vlastností

 • můžou poškodit reprodukční schopnost a plod v těle matky

 

Patří mezi ně například tyto látky:

naftalen

koronen

pyren

chrysen

acenaftylen

acenaften

fluoren

fenantren

antracen

fluoranten

benz(a)antracen

benzo(b)fluoranten

benzo(k)fluoranten

benzo(a)pyren

dibenzo(a,h)antracen

indeno(1,2,3-c,d)pyren

benzo(ghi)perylen

 

Jako nečistota se může nacházet ještě v těchto přísadách:

bottom of page